Bio-Identity NEWS

Dátum vydania: december 2018

Články:

  • Nocebo efekt ako možný indikátor miery dôvery v biosimiláry
  • Príchod biosimilárnych produktov do klinickej praxe – nová éra v terapii onkologických ochorení?
  • CT/P6 porovnanie s referenčným trastuzumabom pri HER-2 pozitívnych karcinómoch prsníka: randomizovaná, dvojito zaslepená, aktívne kontrolovaná rovnocenná klinická štúdia fázy III
  • Otázky z edukačného podujatia

Start typing and press Enter to search